Forside Historie Nyheder Restaurering Galleri Butikken Links Mølleudvalg

Mandø Mølle fredet

I efteråret 2009 blev Mandø Mølle efter ansøgning fredet.
Kulturarvsstyrelsens begrundelse for fredningen fremgår af nedenstående brev, som mølleudvalget modtog den 3. november 2009.    

 
ANBEFALET
Mølleudvalget under Mandøforeningen

v. Jesper Jacobsen

Puggårdsgade 5

6760 Ribe

Fredning af Mandø Byvej 35, Mandø Mølle, Esbjerg Kommune

Afgørelse

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Mandø Mølle (1830’erne), Mandø Møllevej 35, matr.nr. 2c Mandø, Esbjerg Kommune.

Beslutningen er truffet efter § 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Baggrund

Kulturarvsstyrelsen underrettede Dem i brev af 8. juli 2009 Det Særlige Bygningssyn har indstillet Mandø Mølle på ejendommen til fredning. Samtidig igangsatte styrelsen en høring herom.

Den eneste bemærkning Kulturarvsstyrelsen har modtaget er Esbjerg Kommunes anbefaling af fredningen med mail af 8. august 2009.

Begrundelse

Kulturarvsstyrelsen finder, at Mandø Mølle (1830’erne), Mandø Byvej 35, Esbjerg Kommune har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning.

Møllen er den ældst bevarede hollandske mølle i Jylland og et vartegn for Mandø. Den netop gennemførte istandsættelse er sket med udgangspunkt i møllens tidligere udseende og funktion og med genanvendelse af væsentlige originale dele.

Kulturarvsstyrelsen finder, at de bærende fredningsværdier knytter sig til alle nagelfaste dele af møllen både ud- og indvendigt.

Klagevejledning

De kan klage over Kulturarvsstyrelsens beslutning til kulturministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, De har modtaget dette brev.

Klagen skal sendes til Kulturarvsstyrelsen, der sender klagen videre til kulturministeren sammen med sagens øvrige materiale.

Konsekvenser

En fredning betyder bl.a., at De skal søge Kulturarvsstyrelsen om en tilladelse, hvis De vil foretage bygningsarbejder eller lignende, der rækker ud over almindelig vedligeholdelse.

Dette følger af § 10 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Annoncering og tinglysning

Kulturarvsstyrelsen vil annoncere beslutningen i det lokale distrikts- og/eller dagblad og tinglyse fredningen. De vil modtage en kopi af tinglysningen, når den foreligger.

Bygningsfredningen skal respekteres af ejendommens ejer, brugere og andre indehavere af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår rettigheden er opnået.

Dette følger af § 7, stk. 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Mogens A. Morgen
Kontorchef, arkitekt maa

BILAG VEDLAGT

Pjecen: Når bygningen er fredet

Oplægget til Det Særlige Bygningssyns møde den 18. juni 2009

KOPI ER SENDT TIL

Vagn Østergaard Christensen, arkitekt maa. Elverdalsvej 135, 8270 Højbjerg

Vagn Østergaard Christensen, elinogvagn@kristensen.mail.dk

Esbjerg Kommune, raadhuset@esbjergkommune.dk

Esbjerg Museum, museum@sydvestjyskemuseer.dk

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, mail@byogland.dk

Bygningskultur Danmark, info@bygningskultur.dk

Europa Nostra, catharina@collet.dk

Bygnings Frednings Foreningen BYFO, sekretariat@byfo.dk

Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, ulla.kjaer@natmus.dk 


       
Formand for mølleudvalget Jesper Jacobsen - E-mail    JHH WebDesign